60545625 info@bmskilte.dk

SALGS-OG LEVERINGSBETINGELSER
Nedenstående salgs-og leveringsbetingelser er gældende, medmindreandet erskriftligt aftalt mellem BM Skilteog køberen.

1.TILBUD
Tilbuddet er gældende 30 dage fra tilbuddetsdatering, dog med forbehold for prisændringer af råvarer.

2.PRISER
Alle oplystepriser er altid ekskl. moms, emballage, pakning samt fragtomkostninger. Alle priser erafgivet på grundlag af tilbudsdagens gældende materialepriser og fragt-satser. Ved regulering afnævnte forbeholder BM Skiltesig ret til at ændre priserne.Bemærkevt. ekstraarbejder, som ikke er taget højde for i detafgivne tilbud udføres påtimeløn.

3.ORDRE
Køberens ordre er bindende, når køberens bestilling er fremkommet til BM Skilte.Ved ordre, som overstiger kreditmaksforlanges der bankgaranti (efter købers regning) eller en forudbetaling på 50 %.

4.ANNULLERINGAF ORDRE
Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder BM Skiltesig ret til at fakturere alle afholdte omkostninger vedr. ordren.

5.LEVERINGSTID
BM Skiltetager forbehold for forsinkelser fra underleverandør, force majeure, lockout,driftsforstyrrelser samt andre omstændigheder udenfor BM Skilteskontrol.

6.LEVERING
Leveringen sker altid ab fabrik. Køberen bærer altid risikoen for varen under forsendelse, også selvden udføres af BM Skilte.Køberen er forpligtet til straks ved levering (inden kvittering for modtagelsen sker) at foretage en grundig undersøgelse afdet modtagne, og sikre sig, at der ingen evt. fragtskader erfremkommet. Skulle der forefindes transportskader på de leverede varer, påhviler det til enhvertid køberen at fremføre skriftligt erstatningskrav overfor transportøren.

7.BETALING
Køber skal uden yderligere påkrav betale fakturabeløbet i henhold til de på faktura anførte betalingsbetingelser.Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en månedlig rente på 2 % pr. påbegyndtmåned, indtil betaling finder sted. Ved rettidigt forstås, at BM Skilteharmodtaget betalingen på forfaldsdatoen.Eventuelle tilskrevne renter samt rykkergebyr modregnes altid køberens konto først.Ejendomsretten forbliver BM Skilte’sindtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. erfuldt betalt, også selvom køberen har overdraget effekterne til 3. part.

8.RETURNERING
Specielt forarbejdede emner, specialdesignede emnersamt specielt hjemkøbte varer tages IKKE retur. Leverede varer tageskun retur efter aftale. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelsen.Returneringen sker altid for købers regning. Krediteringen sker med 75 % af den fakturerede værdi.

9.REKLAMATIONER
Reklamationer skal være BM Skiltei hænde senest 5 arbejdsdage fra leveringsdatoen,ellers fortabes retten til reklamation.Reklamationen SKAL altid ske skriftligt eller pr. mail vedlagt billeder over det reklamerede. Medmindreandet er aftalt,skal defekte varer, hvorpå der er reklameret, omgående returneres til BM Skilteog i samme stand, som de blev modtaget.Sker reklamationen ikke rettidigt har køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse og en evt.udbedring af reklamationen sker derfor altid for købers regning.Reklamation berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling medmindre BM Skiltehar erkendt sig skyldig i fejl eller mangler og accepterer en tilbageholdelse af betaling.Ved materiale-eller fabrikationsfejl sker afhjælpningen i form af nye dele til erstatning for dele, sombevisligt er defekte og samtidig er dokumenteret anvendt, installeret og vedligeholdt korrekt. Eventuellefølgeomkostninger, herunder transport /fragt og arbejdsløn er ikke indeholdt i BM Skiltes forpligtelser.

10.GARANTI
BM Skilteyder 2 års reklamationsret i henhold til den danske købelov.

11.ANSVAR
BM Skilteer kun ansvarlig for personskade/materielskade, når det dokumenteres, atskaden skyldtes fejl eller forsømmelse hos BM Skilte.

12.ANTECIPERETMISHOLDELSE
Forekommer før levering rimelig anledning til at antage, at køberen ikke vil kunne opfylde betalingsbetingelserne, har BM Skilteret til at kræve nødvendigsikkerhed i form af bankgarantiefter købers regning. Stilles sådan sikkerhed ikke straks efter påkrav, er BM Skilteberettiget til at ophæve handlen.